ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

09-05-14 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" | 12/9/2014

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Υγείας, Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ και Πτυχιούχοι συναφών σχολών ΤΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής μετά από
εξετάσεις.

H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική - Δίδακτρα δεν υπάρχουν.

Δείτε περισσότερα