ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ»

05-08-17 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 80270/Β7/24.10.03 (ΦΕΚ 1630 τ.Β' 6.11.03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 175417/Β7/29.10.14 (ΦΕΚ 3030/10.11.14 τ.Β') και 512/4200/06.03.15 (ΦΕΚ 491/01.04.15 τ.Β') και ισχύει.
 
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής».
Με απόφαση της αριθ. 63/21.04.17 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2017-18 θα προκηρυχθούν οι κάτωθι θέσεις στις ακόλουθες κατευθύνσεις, ως εξής:
Α. Βιοπληροφορική                    15
Β. Ιατρική Πληροφορική             15
Γ. Νευροπληροφορική                 0
 

1.    Κατηγορίες πτυχιούχων:

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
 

2.   Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

 
3.  Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
 
4.  Δίδακτρα: Στο ΔΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
5.  Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος    Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους ιστότοπους του προγράμματος pez.upatras.gr και του Τμήματος Ιατρικής med.upatras.gr).
-  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
-  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
-  Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ' όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
-  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
-  Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων). γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
-  Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
-  Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ' όσον υπάρχει).
-  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ' όσον υπάρχουν).

 
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2017, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 15.06.17 έως και 15.09.17.
 
6. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
Α)   Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
Β)   Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Γ)   Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
Δ)   Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
Ε)   Συστατικές επιστολές.
ΣΤ)   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή με ειδική εξέταση.
Ζ)   Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 25.09.17 και 26.09.17.
 
7. Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2017-18: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
    Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών
    26500 Ρίο Αχαΐας
    Τηλ.: 2610-969114 Fax: 2610 996103, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (κ. Ράπτη Βάλλη)
Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.pez.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr