ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ" - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

09-12-18 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες" - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας

Η προκήρυξη θα είναι ενεργή έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 και πληροφορίες
παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://appmolbio.bio.uth.gr/